Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Ungeguide

Hvorfor?

Kommunerne har ansvaret for at gøre unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. I forbindelse med etablering af Den Kommunale Ungeindsats (KUI) oprettes en ny, samlende funktion i kommunerne: Den gennemgående kontaktperson. I Middelfart Kommune kaldes funktionen ’Ungeguide’. Hos os er indsatsen placeret under UV-Middelfart og den er budgetteret med en halv fuldtidsstilling.

Ungeguidens hovedopgave er netop at støtte den unge i at komme godt videre i uddannelse eller beskæftigelse. Der kan være mange forskellige årsager til, at den unge kan have brug for en Ungeguide, fx svære opvækstvilkår, mobning, lavt selvværd, sociale, psykiske eller fysiske problemer, et skrøbeligt netværk, misbrugsproblemer, ensomhed eller andet. Målet er, at den unge lykkes med at komme i gang med og gennemføre en uddannelse, eller komme i job.
 

Hvad?

Ungeguiden betragtes som en midlertidig indsats, der skal understøtte den unge i at blive selvhjulpen. Ungeguiden har til opgave at ’følge den unge til dørs’ på vejen frem mod uddannelse eller beskæftigelse. Dette gøres bl.a. ved at:

  • Være den person, der følger med den unge på besøg på skoler/uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv. og som løbende følger op og kontakter uddannelses- eller arbejdssted.
  • Støtte den unge i overgangene mellem forskellige tilbud, indsatser og uddannelser og sikre, at væsentlige informationer overleveres (fx den unges behov for SPS eller lign.).
  • Skabe og fastholde motivation og udgøre kommunens ’forlængede arm’ i forhold til fx fastholdelse på FGU.
  • Sikre den unges involvering og deltagelse i et koordineret samarbejde med alle relevante parter og at fokus fastholdes på uddannelsesplanen.

Det afstemmes og indskrives i den unges uddannelsesplan, hvilke opgaver Ungeguiden skal varetage i forhold til den enkelte unge. Således defineres opgaven i forhold til den enkelte unge. I praksis arbejdes der også med delmål af personlig og social karakter, som kan hjælpe den unge med at komme videre i forhold til målet. Udveksling af oplysninger skal ske inden for de gældende regler om behandling af persondata.  Samtykkeerklæring til indstilling af den unge

Hvem?

 
Den primære målgruppe er mellem 15 og 20 år og fokus prioriteres på overgange i den unges liv. Der er særlig opmærksomhed på unge, der allerede i 8., 9. eller 10. klasse vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Kendetegn er fx at den unge:

  • som følge af personlige og/eller sociale årsager har behov for tværfaglig støtte til at realisere sin individuelle uddannelsesplan.
  • har potentialer og kompetencer til at komme eller vedblive i uddannelse eller beskæftigelse, hvis vedkommende støttes af en gennemgående Ungeguide.
  • selv ønsker en Ungeguide.

Hvordan?

Det er KUI-Koordinationsteamet, der visiterer til ungeguiden, og dermed vurderer, hvorvidt den unge opfylder kriterierne for tildeling. Eksempler på kriterier for tildeling af Ungeguide kan ses i afsnittet ’Hvem?’, men enkeltsager vil altid kunne tages op til vurdering. Henvisning af unge til Ungeguide kan fx komme fra uddannelsesvejledere fra UV eller Job- og Vækstcenter, FGU-institutionen, lærere, myndighedssagsbehandlere fra Familieafdelingen og Socialafdelingen. Ved afslag tilstræbes der henvisning til andre støttemuligheder.

 

Hvordan indstiller jeg til Ungeguide?

Henvendelser og spørgsmål vedrørende Ungeguide-funktion kan rettes til Koordinator for Ungeguide-indsatsen i Middelfart Kommune, Birgitte Arnholm Mørkøre: Birgitte.ArnholmMorkore@middelfart.dk

 

Silas på 19 år har et liv, der er præget af rod og misbrug. Han fik diagnosen ADHD i 6. klasse og ryger en del hash. Silas har ingen ungdomsuddannelse og ved ikke, hvem han skal kontakte, når han er i problemer.

Dreng tænker

Silas mødes med sin uddannelsesvejleder og sammen bliver de enige om, at Silas måske er i målgruppen for en Ungeguide.

Ung tænker og venlig dame

Uddannelsesvejleder og Silas laver indstillingen til Ungeguide sammen, og sender den til koordinator for Ungeguide-indsatsen.

Møde med dialog

KUI-Koordinationsudvalget behandler indstillingen. Der afholdes visitationsmøde hver 14. dag.